O Centru za forenziku, biometriju i privatnost

Centar

Centar za forenziku, biometriju i privatnost predstavlja ustrojbenu jedinicu Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. Osnovan je s ciljem kontinuiranog planiranja razvoja i pružanja infrastrukture za istraživanja iz područja biometrije, privatnosti i forenzike računala. Infrastruktura Centra za biometriju obuhvaća uredski prostor, računala i uređaje za biometriju. Korisnici Centra su sve osobe zainteresirane za biometriju, privatnost, sigurnost i forenziku računala te kompanije i organizacije koje se bave implementacijom, primjenom i razvojem biometrijskih proizvoda i usluga, kao i privatnošću i računalnom forenzikom. Korisnici su i ostale istraživačke institucije. Centar drži seminare, radionice, edukacije i treninge iz biometrije, privatnosti i računalne forenzike.

Vještine

Forenzika
Biometrija
Privatnost